Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. ODK Webdiensten: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens handelend onder de handelsnaam Webshopzorg.nl, gevestigd aan Merumerkerkweg 1, 6049BX te Herten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65568990.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ODK Webdiensten een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: ODK Webdiensten en de opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de opdrachtgever en ODK Webdiensten tot stand gekomen overeenkomst waarmee ODK Webdiensten zich jegens de opdrachtgever, tegen een nader overeengekomen honorarium, voor bepaalde of onbepaalde tijd en al dan niet onder opschortende voorwaarden, heeft verbonden tot het verlenen van diensten als bedoeld in het volgende lid.
 5. Diensten/dienstverlening: alle diensten waartoe ODK Webdiensten zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: ondersteuning en/of advisering ten aanzien van e-commerce en internetmarketing, één en ander in de meest ruime zin des woords. Tot het aanbod van ODK Webdiensten behoort nadrukkelijk niet technische dienstverlening met betrekking tot een goede werking van webwinkels of websites, evenmin als dienstverlening met betrekking tot de beveiliging van (persoons)gegevens.
 6. Projectbasis: het gegeven dat de overeenkomst als bedoeld in lid 4 is aangegaan op basis van een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst en waarmee partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. Algemene bepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ODK Webdiensten en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van ODK Webdiensten vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van ODK Webdiensten, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van ODK Webdiensten dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, met dien verstande dat ODK Webdiensten zich het recht voorbehoud een overeenkomst op projectbasis slechts aan te gaan op basis van ondertekening door partijen van een daartoe opgemaakte schriftelijke overeenkomst. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van ODK Webdiensten, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ODK Webdiensten anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ODK Webdiensten niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. Termijnen

 1. Alle door ODK Webdiensten vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen, tenzij uit de aard of strekking van de betreffende verbintenis onmiskenbaar anders voortvloeit, te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van ODK Webdiensten treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever ODK Webdiensten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ODK Webdiensten de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat ODK Webdiensten alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

Artikel 5. Derden

 1. ODK Webdiensten is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door ODK Webdiensten bij de overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen, naast ODK Webdiensten, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan ODK Webdiensten.
 3. De aansprakelijkheid van ODK Webdiensten is uitgesloten voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die ODK Webdiensten bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichten c.q. diensten verlenen die behoren tot de werkzaamheden c.q. diensten die ODK Webdiensten, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en de opdrachtgever redelijkerwijs niet kon weten dat voor de verrichting van die werkzaamheden c.q. diensten derden door ODK Webdiensten zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van ODK Webdiensten is, ook in geval ODK Webdiensten verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening van derden, beperkt tot hetgeen in artikel 15 is bepaald.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van ODK Webdiensten, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle informatie en zaken, waaronder mede begrepen documenten en (andere) gegevens(bestanden) aan ODK Webdiensten ter beschikking te stellen, op de door hem voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever ODK Webdiensten steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Voorts is de opdrachtgever gehouden ODK Webdiensten zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering of voortzetting van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat ODK Webdiensten tijdig toegang verkrijgt tot die locatie en ODK Webdiensten kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie aanwezige voorzieningen en zaken, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is, waaronder in elk geval begrepen, een gedegen werkplek met toegang tot een behoorlijke internetverbinding en een breedbeeldbeeldscherm met een beeldschermdiagonaal van ten minste 23 inch en een beeldschermresolutie van ten minste 1920×1080 pixels.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle eventuele personen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van ODK Webdiensten staan.
 5. De opdrachtgever verleent ODK Webdiensten alle bevoegdheden en autorisaties die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen kunnen zijn inloggegevens voor toegang tot het Content Management Systeem (CMS) van de opdrachtgever en/of andere online toepassingen.
 6. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de voorgaande leden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is ODK Webdiensten, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings- en wachturen, alsmede de daarmee in verband staande extra te maken kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7. Overeenkomsten op projectbasis

 1. Indien en voor zover het bepaalde in de door partijen ondertekende opdrachtovereenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in die opdrachtovereenkomst.
 2. Hoewel dit voor overige overeenkomsten ook toepassing vindt, beogen partijen met het aangaan van een overeenkomst op projectbasis nadrukkelijk niet met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 en verder (e.v.) van het Burgerlijk Wetboek (BW); partijen beogen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 3. Fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), is uitgesloten.
 4. ODK Webdiensten deelt zijn dienstverlening in het kader van een overeenkomst op projectbasis zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met de opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk in verband met de uitvoering van de overeenkomst op projectbasis, richt ODK Webdiensten zich naar de arbeidstijden bij de opdrachtgever.
 5. ODK Webdiensten is bij het uitvoeren van de dienstverlening geheel zelfstandig. Hij verleent de diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 8. Annulering en opzegging
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering of opzegging van een overeenkomst, dient de opdrachtgever ODK Webdiensten daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.6, is de opdrachtgever bij annulering c.q. opzegging gehouden aan ODK Webdiensten alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, aangevuld met het honorarium van ODK Webdiensten naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, één en ander onverminderd het recht van ODK Webdiensten om in geval van annulering van de overeenkomst vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade, één en ander voor zover partijen omtrent annulering niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9. Urenpakketten

 1. Een urenpakket omvat een vooraf door de opdrachtgever ingekocht tegoed voor de uitvoering van diensten, welke door ODK Webdiensten worden verleend onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever een beroep doet op dit tegoed.
 2. De diensten die op basis van urenpakketten worden uitgevoerd, omvatten uitsluitend aan het CMS van de opdrachtgever gerelateerde diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen:
  – het plaatsen, toevoegen, creëren, redigeren en vertalen van productbeschrijvingen in de webwinkel of op de website van de opdrachtgever;
  – het plaatsen, toevoegen, creëren en aanpassen van productafbeeldingen en/of webbanners in de webwinkel of op de website van de opdrachtgever;
  – het voor zoekmachines optimaliseren van tekstuele en/of visuele data van de webwinkel of website van de opdrachtgever.
 3. Een schriftelijk aanbod van ODK Webdiensten – waaronder mede begrepen een aanbod op de website van ODK Webdiensten – met betrekking tot urenpakketten, vermeldt uitdrukkelijk de dienstverlening die op basis van urenpakketten kunnen worden verleend. Wijkt het bepaalde in het schriftelijke aanbod dat door de opdrachtgever is aanvaard af van het bepaalde in het vorige lid, dan valt uitsluitend de dienstverlening die uitdrukkelijk is overeengekomen onder het urenpakket.
 4. Staat niet onmiskenbaar vast welke diensten op basis van een urenpakket kunnen worden verleend, dan komt de vaststelling daarvan uitsluitend toe aan ODK Webdiensten.
 5. De geldigheidsduur van urenpakketten is 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De toepasselijke geldigheidsduur van urenpakketten vangt pas aan op het moment dat de volledige daarvoor geldende prijs door ODK Webdiensten is ontvangen. De opdrachtgever maakt dan ook niet eerder aanspraak op uitvoering van de diensten die aan het urenpakket onderhevig zijn, dan vanaf het moment van ontvangst door ODK Webdiensten van de hier bedoelde prijs.
 6. Na verstrijken van de overeengekomen geldigheidsduur van het urenpakket, komt het resterende urensaldo daarvan te vervallen. Betaalde prijzen voor urenpakketten komen nimmer voor restitutie in aanmerking.
 7. Tussentijds bijgekochte uren beïnvloeden de geldigheidsduur van reeds ingekochte uren niet. Het bijkopen van uren geldt als het sluiten van een nieuwe, zelfstandige overeenkomst.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. ODK Webdiensten zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Voor zover uit de overeenkomst voortvloeit welke diensten worden verleend, dan wel wat betreft tijdsbesteding beperkingen ten aanzien van de diensten van toepassing zijn, worden diensten die buiten het kader of de omvang van de overeenkomst vallen, als meerwerk beschouwd.
 3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. ODK Webdiensten zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is ODK Webdiensten gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de diensten gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van ODK Webdiensten op en biedt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij ODK Webdiensten de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. ODK Webdiensten zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ODK Webdiensten een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11. Reclames

 1. De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door hem veronderstelde gebrek, aan ODK Webdiensten mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen acht dagen aan ODK Webdiensten schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat ODK Webdiensten aan zijn verplichtingen heeft voldaan, de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van ODK Webdiensten en ODK Webdiensten niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever geleden schade.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor ODK Webdiensten uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.
 4. Afwijkingen tussen enerzijds het (op)geleverde en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12. Overmacht

 1. ODK Webdiensten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien ODK Webdiensten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. ODK Webdiensten is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ODK Webdiensten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ODK Webdiensten gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is ODK Webdiensten gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ODK Webdiensten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die ODK Webdiensten ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien ODK Webdiensten de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 14. Prijzen en betalingen

 1. Het aanbod van ODK Webdiensten geeft een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, vaste tarieven voor urenpakketten en webbanners en/of een uurtarief. Indien en voor zover geen concrete prijs wordt overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld op grondslag van de werkelijk bestede uren, volgens de gebruikelijke uurtarieven van ODK Webdiensten, geldend voor de periode waarin de diensten worden verleend, tenzij uitdrukkelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door ODK Webdiensten vermelde prijzen exclusief btw en eventuele reis-, verblijfs- en parkeerkosten. Van het bestaan van reis- en verblijfskosten door te berekenen aan de opdrachtgever, doet ODK Webdiensten zoveel mogelijk vooraf mededeling aan de opdrachtgever. Eventuele parkeerkosten worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is ODK Webdiensten gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. ODK Webdiensten is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruit- of periodieke betaling van de overeengekomen prijs te vorderen. ODK Webdiensten is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruit- of tussentijdse betaling volledig is voldaan.
 5. Tenzij door ODK Webdiensten anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door ODK Webdiensten voorgeschreven wijze. Urenpakketten middels de website van ODK Webdiensten afgenomen, dienen bij aangaan van de overeenkomst volledig te worden betaald.
 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. ODK Webdiensten voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt ODK Webdiensten zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij nimmer instaan voor de (verkoop)resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen. Een inspanningsverbintenis is in elk geval van toepassing ten aanzien van adviesverlening. Adviezen worden naar beste inzicht en vermogen door ODK Webdiensten verstrekt, doch bieden voor de opdrachtgever geen garantie dat onvoorwaardelijk naar deze adviezen kan worden gehandeld. Door ODK Webdiensten verstrekte adviezen worden voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever aangewend. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten door hem of een derde naar aanleiding van de door ODK Webdiensten verstrekte adviezen. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ODK Webdiensten, is elke aansprakelijkheid van ODK Webdiensten voor schade als gevolg van door hem verstrekte adviezen uitgesloten, ook in geval dit advies onbedoeld onjuist bleek te zijn.
 2. Voor zover een opdracht in die dienstverlening voorziet, verleent de opdrachtgever ODK Webdiensten impliciete toestemming wijzigingen in het CMS en/of andere online toepassingen van de opdrachtgever aan te brengen. Wijzigingen in het CMS en/of andere online toepassingen worden doorgevoerd voor risico van de opdrachtgever. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ODK Webdiensten draagt hij nimmer enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijke wijzigingen.
 3. ODK Webdiensten draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan ODK Webdiensten kan worden toegerekend.
 4. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden bestaat aansprakelijkheid van ODK Webdiensten voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de opdrachtgever ODK Webdiensten in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor ODK Webdiensten ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. ODK Webdiensten is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde content (waaronder foto’s, video’s, teksten en andere (data)bestanden) onrechtmatig, onjuist of onvolledig is. ODK Webdiensten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het verwerken van deze content bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart ODK Webdiensten van al zijn aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door hem aangeleverde content onrechtmatig, onjuist of onvolledig is. ODK Webdiensten vrijwaart de opdrachtgever daarentegen van aanspraken van derden in verband met de stelling dat de door ODK Webdiensten vervaardigde en aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde content inbreuk maakt op de rechten van deze derden.
 6. ODK Webdiensten is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die in verband met de dienstverlening schade aanricht aan de hard- of software van de opdrachtgever.
 7. ODK Webdiensten is behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van gegevens van welke aard dan ook.
 8. ODK Webdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van ODK Webdiensten bestaat, kan ODK Webdiensten uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ODK Webdiensten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ODK Webdiensten toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 9. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van ODK Webdiensten te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ODK Webdiensten betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ODK Webdiensten nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door ODK Webdiensten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van ODK Webdiensten dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ODK Webdiensten meldt.
 11. Onverminderd de vervaltermijnen van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ODK Webdiensten één jaar.
 12. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van ODK Webdiensten, zal de opdrachtgever ODK Webdiensten vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ODK Webdiensten.

Artikel 16. Geheimhouding

 1. Tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de te verlenen diensten zich tegen toepassing verzet, zal ODK Webdiensten alle vertrouwelijke informatie die rechtstreeks verband houdt met (de onderneming of organisatie van) de opdrachtgever geheimhouden. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door ODK Webdiensten in verband met de uitvoering van de overeenkomst hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 3. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.
 4. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 5. ODK Webdiensten behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie) van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Privacy
ODK Webdiensten is gerechtigd om met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, zijn persoonsgegevens, zoals zijn e-mailadres, te gebruiken om de opdrachtgever op de hoogte te houden van aanbiedingen of nieuwe ontwikkelingen in de branche. Indien de opdrachtgever dergelijke berichten niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven. Ten aanzien van bestaande opdrachtgevers is de uitdrukkelijke voorafgaande instemming als hier bedoeld niet vereist indien de informatieverstrekking middels nieuwsbrieven en dergelijke in overwegende mate betrekking heeft op diensten die eerder door de opdrachtgever van ODK Webdiensten zijn afgenomen. Ook in het laatstbedoelde geval geldt dat de opdrachtgever zich voor de ontvangst van deze berichten kan uitschrijven.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

 1. ODK Webdiensten dan wel zijn licentiegevers behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen gehanteerde werkwijzen, ideeën, tot stand gebrachte ontwerpen, verstrekte documentatie en adviezen, één en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de opdrachtgever zelf of van door hem ingeschakelde derden.
 2. De opdrachtgever verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit in verband met de uit te voeren of uitgevoerde overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan bedoeld in verband met toepassing van de vorige zin.

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. ODK Webdiensten is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden bij overgang van (een deel van) zijn onderneming.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ODK Webdiensten wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.